ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت )

مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت :
اعضاء هیئت مدیره 2 سال و بازرسین 1 سال از تاریخ ثبت شرکت می باشد
تذکر:پس پایان مدت مقرر اعضاء و بازرسین نیازبه تمدید دارند.

مدارک مورد نیاز :
کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوء پیشینه ( اعضاء و بازرسین )، ارائه تاییدیه بانکی از از بانک مورد نظر متقاضی جهت واریز سرمایه اولیه

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص: 
الف- ارائه اطلاعات اولیه توسط متقاضی جهت ثبت نام اولیه شامل ( موضوع شرکت- آدرس شرکت-تعیین اعضاء شرکت همراه با مشخص کردن میزان سهام هر یک از آنها و در نتیجه سرمایه کلی شرکت )
ب- اخذ اوراق ثبتی از سایت اداره وتائید نام شرکت و ارائه به متقاضی جهت رویت و امضاء اوراق
ج- ارسال به اداره ثبت شرکتها جهت تائید نهایی و ثبت شرکت فوق

لازم به ذکر است مدت زمان تقریبی انجام کار 8 تا 10 روز کاری می باشد
 
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب
ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی : مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکتی است که جهت امور تجاری بین 2 یا چند نفر و با توجه به اعتبار و شخصیت اعضا تشکیل می شود. در شرکتهای تضامنی الزام قانونگذار بر این ...

ادامه مطلب