ثبت شرکت

ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی :
مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکتی است که جهت امور تجاری بین 2 یا چند نفر و با توجه به اعتبار و شخصیت اعضا تشکیل می شود.
در شرکتهای تضامنی الزام قانونگذار بر این است که در اسم شرکت باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکا قید شود.
در شرکتهای تضامنی در صورت بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد تک تک شرکاء مسئول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند.
 
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب