ثبت شرکت

ثبت شرکت های دانش بنیان
ثبت شرکت های دانش بنیان

ثبت شرکت های دانش بنیان

ثبت شرکت های دانش بنیان  : 
شرکتها وموسسات دانش بنیان به منظور توسعه اقتصاد دانش محور ، اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش اختراع و نو آوری هستند تشکیل می شوند .
این شرکتها می توانند ایده های خود را به تکنولوژی تبدیل کنند .
معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض ، سود بازرگانی و عوارض صادراتی تا 15 سال بخشی از حمایتهای دولت از این شرکتها می باشد .
همچنین شرکتهای دولتی ، موسسات و نمادهای عمومی غیر دولتی ونیز شرکتها و موسساتی کا بیش از 50% از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مشمول حمایتهای این قانوننمی باشند .حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در شرکتهای دانش بنیان و سهامداری دانشگاهها در این شرکتها الزامی نیست و شرکتهای فاقد اعضای هیئت علمی نیز می توانند بر مبنای معیارهای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان ، از حمایتهای قانون استفاده نمایند .
 
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب