اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس
اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

به مجوزی گفته می شود که در صورت داشتن شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در بخش صنعتی به نام شخص متقاضی صادر می شود.