انواع تغییرات شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت :
هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل شود و کلیه اعضا نسبت به امضاء صورتجلسه مبادرت نمایند.
موضوعات مجوزی پیش از ثبت نیاز به اخذ مجوز از اداره یا سازمان مربوطه را دارند.
 
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره : کلیه شرکتها یا اشخاص حقوقی پس از ثبت می توانند با تشکیل مجمع و با رعایت ضوابط و تنظیم صورتجلسات مورد نظر نسبت به افزایش یا کاهش اعضاء هیئت ...

ادامه مطلب