انواع تغییرات شرکت

افزایش یا کاهش سرمایه
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه :
کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش سرمایه می تواند از طریق گوناگونی از قبیل آورده های نقدی صرف سهام و استفاده از اندوخته سالهای قبل صورت گیرد .

همچنین کاهش سرمایه نیز به طرق مختلف صورت می پذیرد:
1) کاهش سرمایه از طریق کاهش مقدار سهام که در اینصورت برخی از شرکا مبلغ اسمی سهام خود را دریافت و از شرکت خارج می شوند .
2) کاهش مبلغ اسمی سهام
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره

افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره : کلیه شرکتها یا اشخاص حقوقی پس از ثبت می توانند با تشکیل مجمع و با رعایت ضوابط و تنظیم صورتجلسات مورد نظر نسبت به افزایش یا کاهش اعضاء هیئت ...

ادامه مطلب