انواع تغییرات شرکت

تمدید اعتبار اعضاء و بازرسین
تمدید اعتبار اعضاء و بازرسین

تمدید اعتبار اعضاء و بازرسین

تمدید اعتبار اعضاء و بازرسین :
در شرکتهای سهامی خاص مدت تصدی اعضاء و بازرسین بصورت محدود می باشد ، به اینصورت که اعضاء شرکت دارای 2 سال اعتبار و همچنین بازرسین 1 سال اعتبار دارند ، بدیهی است در صورت اتمام مدت مذکور مجدد باید تمدید گردند .
جهت این امر صورتجلسه ای تنظیم می گردد و به امضاء کلیه اعضاء و بازرسین می رسد.
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب