انواع تغییرات شرکت

تغییر نشانی محل فعالیت
تغییر نشانی محل فعالیت

تغییر نشانی محل فعالیت

تغییر نشانی محل فعالیت :
تغییر آدرس شرکت عبارت است از انتقال مکان یک شرکت از یک نشانی پستی به نشانی پستی یا واحد ثبتی دیگر.
جهت تغییر نشانی پس از تعیین آدرس جدید و تکمیل مدارک مورد نیاز از جمله کپی آگهی تاسیس ، کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء و در صورت داشتن تغییرات ، کپی آخرین آگهی تغییرات نیاز به تنظیم صورتجلسه و امضاء کلیه اعضاء جهت طی روند ثبت می باشد .
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب