انواع تغییرات شرکت

نقل و انتقال سهام شرکاء
نقل و انتقال سهام شرکاء

نقل و انتقال سهام شرکاء

نقل و انتقال سهام شرکاء :
در شرکتهای سهامی خاص در صورتی که یک نفر از سهامداران به هر دلیلی مایل به خروج از شرکت و پایان همکاری با شرکت باشد باید طی صورتجلسه ای اقدام به خروج فرد گردد ، توضیح اینکه در اینگونه شرکتها حتما باید صورتجلسه به تائید اداره دارایی برسد و مبلغ 4% سهام انتقال یافته به اداره مذکور پرداخت گردد و بعد از آن می توان اقدام به انتقال سهام کرد.
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب