انواع تغییرات شرکت

تغییر حق امضاء مجاز در شرکت
تغییر حق امضاء مجاز در شرکت

تغییر حق امضاء مجاز در شرکت

تغییر حق امضاء مجاز در شرکت :
در صورت تصمیم اعضا هیئتمدیره و یا سهامداران در شرکت می توان حق امضاء مجاز شرکت را با تنظیم صورتجلسه متناسب تغییر داد.
این حق امضاء می تواند به صورت مشترکاً یا منفرداً باشد و شخصی یا اشخاص صاحب حق امضاء زا می توان از میان اعضاء یا سهامداران و یا هیئت مدیره خارج از شرکاء انتخاب کرد .
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب