پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر
پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر تجاری :
کلیه شرکتها ، موسسات ، تجار و بازرگانان که مشمول قوانین مالیاتی هستند موظفند دفاتر قانونی خود را جهت درج فعالیتهای مالی خود از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند.
این دفاتر که به دفاتر پلمپ یا دفاتر قانونی معروف هستند با مهر سازمان امور مالیاتی پلمپ شده اند و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست عملیات و کارکردهای مالی سالانه خود را به صورت روزانه و هفتگی در آن درج کرده و در انتهای سال مالی به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.