رتبه بندی

رتبه بندی
رتبه بندی

رتبه بندی

رتبه بندی :
تشخیص صلاحیت برای شرکتها و پیمانکاران با توجه به قراردادهای جاری و افرادی که با مدارک تحصیلی و تخصص در رشته مورد نظر امتیاز آور می شوند را رتبه بندی می نامند ، این رتبه ها از 1 تا 5 برای شرکتهای پیمانکاری و از 1 تا 3 برای مشاوران متغیر می باشد .

کلیه شرکتها با توجه به نوع فعالیت جهت اخذ رتبه به 5 دسته تقسیم می شوند .
 
1) پیمانکاری      2) انبوه سازان        3) انفورماتیک          4) طرح و ساخت       5) مشاور