اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی
کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه میدهد که به امر صادرات، واردات و تجارت خارجی بپردازد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

اخذ کارت بازرگانی با "شمیران ثبت"
ثبت شمیران با کادری مجرب و با سابقه، متخصص در امور اخذ کارت بازرگانی در حداقل زمان ممکن و با کمترین میزان حضور مشتریان در طی فرآیند اخذ کارت بازرگانی میباشد.
کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد :
-    اخذ کارت بازرگانی حقیقی
-    اخذ کارت بازرگانی حقوقی

اخذ کارت بازرگانی حقیقی

اخذ کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد....

ادامه مطلب
اخذ کارت بازرگانی حقوقی

اخذ کارت بازرگانی حقوقی

کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد....

ادامه مطلب