ثبت شرکت

ثبت شرکت به گونه های متفاوت انجام میپذیرد که با توجه به اهداف موسسین وهمچنین موضوع فعالیت میتواند تغییر کند
البته یکسری اصول و قوانین هستند که درهمه شرکتها باید رعایت گردند که درآینده مدیران و سهامداران دچار مشکل نگردند که در ذیل به چند مورد اشاره مینماییم
الف: همه مدیران باید توجه داشته باشند ازابتدا تاسیس تا زمانی که شرکت به قوت خود باقیست هر یک از آنها به میزان مبلغ ریالی یا سهامی که دارند نسبت به تعهدات شرکت مسئول هستند
ب: پس از انتخاب موضوع فعالیت در صورتیکه نیاز باشد ازسازمانی یا ارگان خاصی مجوز دریافت گردد نسبت به اخذ مجوز اقدامات لازم انجام گردد
ج: هرگونه تغییرات در شرکت منوط به امضاء و حضور کلیه اعضاء در مجمع میباشد درغیر اینصورت میتوان از طریق درج آگهی روزنامه کثیرالانتشار شرکت ها و مواد قید شده در اساسنامه نسبت به تغییرات درشرکت اقدام کرد
لازم به ذکر است در خصوص انحلال شرکت یا خروج شخص غایب نمیتوان از طریق فوق اقدام کرد
د: درصورتی که اعضاء به دلیل ورشکستگی یا هر گونه مشکلی اقدام به انحلال شرکت نمایند باید از بین خود یا هر شخص دیگری خارج از اعضاء یک نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب کنند. پس ازانحلال نسبت به تسویه حساب مالیاتی یا هرگونه بدهی احتمالی اقدامات لازم راانجام گردد
 
مواردی که درتنظیم اساسنامه باید مورد توجه قرارگیرد
نام شرکت - موضوع شرکت – مدت فعالیت – هویت کامل موسسین – مبلغ سرمایه شرکت – در صورتیکه موسسین مزایای خاصی را برای خود در نظر گرفته در خصوص شرایط تشکیل جلسات و مجامع – تعیین وضعیت حق امضا - روزنامه کثیرالانتشار 
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی: