آنچه درباره شرکتهای تضامنی باید بدانیم

 
الف: در شرکت های تضامنی برای تایید تمام قروض شرکت کافی نباشه هر یک ازشرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت  می باشند
ب: در شرکت های تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر اینکه مورد دیگری در شرکت نامه قید شده باشد
ج: هرگاه شرکت تضامنی منحل گردید تا زمانی که قروض شرکت از دارایی تادیه شده باشد هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی ندارند
د: درشرکت های تضامنی بر خلاف دیگر انواع شرکت ها هیچ یک از شرکاء نمیتواند بدون نظر کلیه شرکاء میزان سهم الشرکه خود را منتقل نمایند
ه: درشرکت تصامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نمایند 
و: درصورت فوق یکی از شرکاء بقاء به شرکت معقول به رضایت مابقی شرکاء و نماینده متوفی خواهد بود
در نام شرکت های تضامنی حتما باید کلمه تضامنی قید شود و در ادامه آن حداقل نام یکنفراز شرکاء برده شود. بعنوان مثال : شرکت تضامنی احمدی وشرکاء
شرکت های تضامنی زمانی تشکیل میشوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه نقدی نیز تقویم و تقسیم شده باشد
در اینگونه شرکت ها اگر سهم الشرکه یکی یا تعدادی از اعضاء بصورت نقدی نباشد (غیرنقدی ) باید سهم الشرکه ذکرشده قبلا به تراضی شرکاء تقویم شود 
تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده طلبکاران برای دریافت قروض خود باید به شرکت مراجعه کنند و پس از انحلال طلبکاران برای دریافت مطالبات خود میتوانند خود میتوانند به هر یک از شرکاء باید کلیه اعضا مراجعه نمایند و درهر صورت هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد به اینکه میزان قروض شرکت ازمیزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از پرداخت قروض به طلبکاران امتناع نماید
البته لازم به ذکر است که در روابط بین اعضاء مسئولیت هریک برای اعضاء درتادیه قروض شرکت تضامنی به نسبت سرمایه آنها خواهد بود مگر اینکه در شرکت نامه چند دیگری قیدشده باشد
در مورد ورشکستگی شرکت های تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد به شرط اینکه دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شده باشد.همچنین باید این نکته را در نظر داشت که ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ندارند و بالعکس
درصورتیکه یکی از شرکا دچار ورشکستگی شود و یکی از طلبکاران او درخواست انحلال شرکت را نماید مابقی شرکا میتوانند میزان سهم الشرکه آن شخص را ندیده و او را در شرکت خارج نمایند
در صورتی که پس از ضررهای وارد شده به شرکت سهم الشرکه شرکاء کاهش پیدا کند تا زمانی که این کمبود جبران گردد و پرداخت هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع میباشد
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی: