کارهایی که یک مدیر تسویه باید انجام دهد

در صورتی که مدیر تسویه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی را لازم بداند میتواند اقدام نماید
مدیران تسویه قادر خواهند بود شخصا یا از طرف وکیل شرکت اقدام به مکالمه کنند
همچنین آن قسمت از دارایی شرکت که درمدت تسویه نیازی به آنها نیست میتوان بین شرکا تسویه نمود ولی باید معامل قروضی که هنوز سررسید آنها نرسیده است و یا مبلغی که در حساب بین شرکا اختلاف است باقی بماند
تقسیم کلیه دارایی شرکت ما بین شرکاء درطی مدت تسویه و یا مدتی بعد از آن ممکن  نیست مگراینکه سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان گذشته باشد
 
درپایان باید به این نکته توجه داشت که هر شرکتی میتواند در اساسنامه خود برای تسویه ترتیب دیگری را در زمان تامین مشخص ومعین نماید
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی: