تجارت

چه کسانی مشمول مالیات میشوند

بطور کلی کلیه تجار مشمول مالیات میشوند، حال آنکه تاجر به کسی اطلاق میگردد که شغل...