تسویه

کارهایی که یک مدیر تسویه باید انجام دهد

<div>در صورتی که مدیر تسویه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی را لازم بداند م...