ثبت-شرکت

ثبت شرکت

<div>ثبت شرکت به گونه های متفاوت انجام میپذیرد که با توجه به اهداف موسسین وهمچنی...

چه شرکت هایی ملزم به گرفتن کداقتصادی هستند

بطور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به ثبت شرکت مینماید موظف است بلافاصله نسب...

دفاتر قانونی

<div>هر شرکتی از ابتدا تاسیس مکلف است نسبت به اخذ دفاتر مالیاتی اقدام نماید حال ...

ثبت شرکت به زبان ساده

ثبت شرکت به زبان ساده : به اشتراک گذاشتن سرمایه بین حداقل 2 نفر یا بیشتر ، جهت...