شرکتهای-مسئولیت-محدود

شرکت با مسئولیت محدود

یکی از شیوه های ثبت شرکت، ثبت با عنوان "مسئولیت محدود" است. یکی از مزایای شرکت ب...

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود به یک عضو

اینگونه شرکت ها  با حداقل سهامدارن 2نفرثبت میگردد که یکی ازین دو نفر به عنوان ...