شرکت-سهامی

شرکت هایی که علی الراس میشوند

بطور کلی کلیه شرکتهای مختلط اعم از سهامی وغیر سهامی ،تضامنی وتعاونی وغیره موظف ه...

شرکتهای سهامی خاص چگونه شرکت هایی میباشند

بابیان ساده به کلیه شرکتهایی که سهام آنها به سهام تقسیم شده .شرکتهای سهامی خاص م...

نحوه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

شرکتهای  سهامی خاص ازچه طریقی میتوانند افزایش سرمایه بدهند بطورکلی شرکت های سه...

ثبت شرکت به زبان ساده

ثبت شرکت به زبان ساده : به اشتراک گذاشتن سرمایه بین حداقل 2 نفر یا بیشتر ، جهت...