مالیات

چه کسانی مشمول مالیات میشوند

بطور کلی کلیه تجار مشمول مالیات میشوند، حال آنکه تاجر به کسی اطلاق میگردد که شغل...

دفاتر قانونی

<div>هر شرکتی از ابتدا تاسیس مکلف است نسبت به اخذ دفاتر مالیاتی اقدام نماید حال ...